ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА
ШТЕДИМО ЕНЕРГИЈУ - ЧУВАЈМО НОВАЦ И ОКРУЖЕЊЕ!
Топлотна енергија – енергија за загревање
Енергетска ефикасност – рационално коришћење енергије
Тарифни систем – прописана правила за утврђивање цене грејања
Калориметар – уређај за мерење потрошње енергије
Термостатски вентил – вентил за аутоматску регулацију температуре у просторији
Делитељ топлоте – електронски уређај за очитавање потрошње на сваком радијатору
Аутоматска регулација – аутоматско подешавање протока и температуре воде у
котларници или топлотној подстаници
Систем даљинског грејања или хлађења – интегрисан и повезан систем производње, дистрибуције и испоруке топлотне енергије
Енергија – енергија за даљинско грејање и/или даљинско хлађење и загревање санитарне топле воде, коју преноси преносник од Енергетског субјекта до Купца у оквиру система даљинског грејања
Купац – физичко или правно лице које купује енергију
Квалификовани купац – купац који купује енергију за сопствене потребе, чија инсталисана снага је једнака или већа од 1 MW   и збирна потрошња прелази 0.9 GWh
Топлотни извор – постројење за производњу топлотне енергије за даљинско грејање/хлађење и загревање санитарне топле воде
Санитарна топла вода – хладна вода из водоводне мреже која се загрева у измењивачу топлоте, а користи је купац у свом домаћинству
Дистрибутивна мрежа – вреловодна и/или топловодна мрежа, која представља систем повезаних термички изолованих цевовода и уређаја који су намењени дистрибуцији топлотне енергије до купца
Топлотна подстаница – део система даљинског грејања у којој је смештена опрема за мерење, аутоматску регулацију, даљински надзор и испоруку топлотне енергије у унутрашње топлотне инсталације и уређаје купаца
Мерни уређај – топлотно бројило које испуњава законске услове и који непосредно мери испоручену топлотну енергију